bip.gov.pl
A A A K

Klauzula informacyjna Policealnej Szkoły Techniki Dentystycznej w Łodzi dla pracowników i emerytów w związku z realizacją świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

04.12.2018

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi ul. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź reprezentowana przez Dyrektora. Telefon kontaktowy do administratora (42) 674-94-31, e-mail sptd.lodz@gmail.com

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Policealnej Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi jest Tomasz Kardas. Kontakt pod adresem e-mail inspektor.od.sptd@gmail.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016) w celu przyznania świadczeń wynikających z prawa pracy, w tym w szczególności świadczeń ZFŚS na podstawie ustawy z dnia 04.03.1997r. o zakładowym funduszu świadczeń zdrowotnych.
4. Dane osób uprawnionych są przetwarzane przez pracodawcę oraz działających w jego imieniu i z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania funkcji w komisji oraz po jej zakończeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej ( Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne(dobrowolne), ale konieczne w celu przyznania świadczenia wynikającego z prawa pracy – świadczenia z ZFŚS. Odmowa udostępnienia danych przez Panią/Pana spowoduje niemożność przyznania świadczenia przez ADO.

11. Pani/Pana danych osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Osoba uprawniona ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, otrzymanych w ustrukturyzowanym formacie (np. w pliku pdf), sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Dyrektor
SPTD w Łodzi
Iwonna Kozłowska


Opublikował: Dominik Rogalski
Publikacja dnia: 04.12.2018

Dokument oglądany razy: 353
« inne aktualności