bip.gov.pl
A A A K

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Policealnej Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi

04.12.2018

 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi ul. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź reprezentowana przez Dyrektora.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Policealnej Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi jest Tomasz Kardas. Kontakt pod adresem e-mail inspektor.od.sptd@gmail.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– rekrutacji słuchaczy do szkoły (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
– przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
– w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Pani/Pana danych osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor
SPTD w Łodzi
Iwonna Kozłowska

Opublikował: Dominik Rogalski
Publikacja dnia: 04.12.2018

Dokument oglądany razy: 337
« inne aktualności