bip.gov.pl
A A A K

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Policealnej Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi administracyjnej szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

04.12.2018

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi ul. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź reprezentowana przez Dyrektora, zwany dalej administrującym. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli (imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci przy ubezpieczeniach grupowych, oraz do pobierania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Telefon kontaktowy do administratora (42) 674-94-31, e-mail sptd.lodz@gmail.com

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Policealnej Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi jest Pan Tomasz Kardas. Kontakt pod adresem email inspektor.od.sptd@gmail.pl

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę, zlecenia, dzieło. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

5. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie
danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe
pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Policealnej Szkole Techniki Dentystycznej w Łodzi oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa oraz przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Dyrektor
SPTD w Łodzi
Iwonna Kozłowska

Opublikował: Dominik Rogalski
Publikacja dnia: 04.12.2018

Dokument oglądany razy: 367
« inne aktualności